Brand

 

 

 

 

Museum X skal i gang med at sikre sin samling mod brand – både før, under og efter ulykken.

 

Gennemgang af bygninger og brandslukningsudstyr
Først gennemgås alle museets bygninger for løse forbindelser, gamle stikkontakter og andet, der kan skabe overspænding og måske føre til brand. Museet vælger at bruge sit forsikringsselskab til at udføre gennemgangen, men der findes også autoriserede virksomheder, der kan stå for det. 

Næste skridt er at få styr på brandslukkere og evt. brandsikringsanlæg. Vær opmærksom på, at indholdet i brandslukkere kan have skadelig effekt på genstandene.

Læs mere:

Om brandslukkere

Om brandsikringsanlæg

Gode råd - Brandslukningsudstyr


Tjekliste til forebyggelse
Dernæst udarbejder Museum X en liste over, hvad der skal tjekkes hver aften og løbende tages hensyn til. Det er vigtigt, at dette bliver en rutine for museets personale. Museet kan bruge denne tjekliste eller udarbejde sin egen:

Gode råd - minimér brandrisikoen


Værdiredningsplan
Museets næste skridt er at udforme en værdiredningsplan. Den skal give overblik over, hvor de vigtigste genstande befinder sig, så redningsberedskab kan redde så meget som muligt. Det er vigtigt, at værdiredningsplanen både opbevares på museet og hos det lokale redningsberedskab.

Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning til værdiredningsplaner, som man med fordel kan tage udgangspunkt i.

Læs Kulturministeriets vejledning 
 

Museum X underviser sit personale i den prioriterede redning af genstade. Af hensyn til personsikkerheden skal værdiredningen altid ske i koordination med brandvæsenet/brandinspektøren. Derfor gør Museum X følgende:
•    Inviterer det lokale redningsberedskab på besøg.
•    Giver dem en rundvisning, så de får et godt kendskab til udstillinger og magasin.
•    Lader dem udføre en eller flere øvelser.

Undervisning af personalet
Museum X sørger for at undervise sit personale i, hvordan de skal agere, hvis der opstår brand. Alle bør som udgangspunkt vide, hvor brandalarmerne sidder, og hvordan de skal betjene brandslukningsmateriellet. 

 

Samlingspladsansvarlig

Man kan med fordel give personalegrupperne forskelligt ansvar under en brand. Museum X udpeger bl.a. en samlingspladsansvarlig. Ved brand skal den samlingspladsansvarlige vise personale og gæster hen til et i forvejen udvalgt sted, og han/hun har også ansvaret for at kommunikere med redningsberedskabet, give beskeder til de tilstedeværende, tjekke op på personalelister osv. 

 

Krisestyringsgruppe
Museum X sammensætter en krisestyringsgruppe, der skal kaldes sammen ved større ulykker. 

Gode råd - krisestyringsgruppe

 

Aftale med skadesservicefirma

Museet kan på forhånd lave aftale med et skadesservicefirma. Skadesservicefirmaet spiller en vigtig rolle i den første indsats efter skaden samt de følgende uger. Museer, som benytter TopDanmarks museumsforsikring, kan opnå fordele ved valg af TopDanmarks skadesservice-samarbejdspartnere, f.eks. Polygon.

 

Instrukser

Museum X udformer fire instrukser, som personalet kan orientere sig ud fra under en brand. To af dem er målrettet hhv. frontpersonale og resten af personalet og handler om at få tilkaldt hjælp og få gæster og personale i sikkerhed. Den tredje instruks er til vagtpersonalet, og den fjerde er målrettet den person, der er udpeget som samlingspladsansvarlig.

Instruks - frontpersonale

Instruks - alle ansatte

Instruks - vagtpersonale

Instruks - samlingspladsansvarlig

 

Midlertidige opbevaringssteder
Museum X klargør en liste over steder, hvor man kan opbevare genstande midlertidigt efter en brand. Det kan være magasiner, kollegamuseer e.l. Museet tager stilling til en række opmærksomhedspunkter, når listen udformes - de er beskrevet i følgende dokument.

Gode råd - flytning af genstande    

Gode råd - materiel og emballage

 

Efter branden

Så snart branden er under kontrol, skal redningen af bygninger og genstande iværksættes i samarbejde med blandt andre skadeservicefirmaet og en konservator. Der venter et større arbejde med at mindske følgeskader efter branden og slukningen, bl.a. i form af frysning, affugtning og lugtsanering.

Museum X skal også kontakte sit forsikringsselskab. Sammen skal de forholde sig til:

•    Skadesopgørelse 
•    Evt. leje af nye lokaler 
•    Værdihåndtering 
•    Ny udstilling 
•    Nye adresser 
•    Samlingens værdi
•    Uforudsete udgifter 
•    Rekvirering af materiel til oprydning

 

Gode råd - redning af bygninger og genstande

Gode råd - frysning af genstande